Regulamin uczestnictwa w meczach

Regulaminu udziału w meczach

1. Ligi Koszykówki Kobiet

drużyny SKK Polonia Warszawa

Warszawa, ul. Konwiktorska 6

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504 z późniejszymi zmianami), wprowadza się niniejszy regulamin meczów 1. Ligi Koszykówki Kobiet drużyny SKK Polonia Warszawa rozgrywanych w obiekcie przy ul. Konwiktorskiej 6.

Rozdział I

Zakres obowiązywania

§1

 1. Regulamin dotyczy wszystkich meczów koszykówki organizowanych przez klub SKK Polonia Warszawa na terenie hali sportowej mieszczącej się przy ulicy Konwiktorskiej 6 w Warszawie.
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy, w tym postanowienia regulujące:
 2. sposób organizacji imprezy;
 3. obowiązki uczestników imprezy;
 4. warunki uczestnictwa;
 5. uprawnienia uczestników imprezy;
 6. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

 

 1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

 

Rozdział II

Sposoby organizacji imprezy – meczu koszykówki

 

 • 2

 

 1. Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
 2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających bilety wstępu na imprezę – mecze koszykówki (bilety jednorazowe) wydane przez klub.

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy – meczu koszykówki

 

 • 3

 

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
 2. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy dokument uprawniający do wejścia na halę oraz dokument tożsamości
 3. zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
 4. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy przeprowadzanej na hali na żądanie funkcjonariuszy lub pracowników służby porządkowej i służby informacyjnej zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na halę.

 

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie – meczu koszykówki

 

 • 4

 

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę – mecze koszykówki osobie:
 2. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez,
 3. wobec której wydano zakaz wstępu na imprezy,
 4. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
 5. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających

i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 1. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. małoletniej do lat 9, niebędącej pod opieką opiekuna.

 

 1. Podczas imprezy – meczu koszykówki zabrania się:
 2. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
 3. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
 4. wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
 5. rzucania przedmiotami;
 6. spożywania alkoholu, używania środków odurzających lub psychotropowych;
 7. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
 8. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w sektorach gdzie jest to zabronione;
 9. używania środków pirotechnicznych itp.;
 10. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu hali oraz niszczenia jej infrastruktury
 11. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

 

 1. Zabrania się wnoszenia na halę i posiadania na meczu:
 2. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
 3. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 4. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
 5. zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
 6. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
 7. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
 8. butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;

 

 1. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy

w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, ogrodzenia, dachu hali, urządzeń oświetlenia hali, podestów telewizyjnych, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 

Rozdział V

Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi

 

 • 5

 

 1. Poprzez zakup biletu lub wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie – meczu koszykówki uczestnik udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez podmiot zarządzający rozgrywkami ligi koszykówki, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie identyfikacji osób;
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być udostępniane wyłącznie innym klubom koszykarskim uczestniczącym w rozgrywkach ligi.

 

Rozdział VI

 

Uprawnienia uczestnika imprezy – meczu koszykówki

 

 • 6

 

 1. Uczestnik imprezy ma prawo:
 2. przebywać na terenie hali w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia hali przez organizatora do czasu zakończenia meczu;
 3. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
 4. do informacji o umiejscowieniu punktów gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach i wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub odpowiednie służby;
 5. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

 

 1. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do żądania od organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na halę z winy bądź przyczyn zależnych od organizatora.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

 • 7

 

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazania Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu biletu na imprezę – mecz koszykówki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 5. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu;
 6. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku
 7. unieważnienia biletu, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na halę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Regulamin imprezy – meczów koszykówki SKK Polonia Warszawa wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2014 roku.
 2. Regulamin winien być udostępniony uczestnikom imprezy poprzez umieszczenie postanowień niniejszego regulaminu na stronie internetowej klubu www.skkpolonia.pl